CENTER SONČEK - CENTER AKTIVNOSTI INVALIDNIH OSEB


 
Namen projekta je urediti prilagojen Center Sonček v katerem bomo
omogočili aktivacijo samopomoči za ranljive skupine in jo povezali z
lokalno ribo. Oblikovali in izvajali bomo nove programe vseživljenjska
izobraževanja, ki temeljijo na povečanju znanja o sladkovodni
akvakulturi, na pripravi in uživanju lokalno sveže pridelane ribe, kar
omogoča zdrav način prehrane ter na izvajanju medsebojnega
druženja v obliki ribiških taborov, kar omogoča skrb za duševno
zdravje.
S projektom bomo omogočili povečanje plasiranja lokalno
proizvedene ribe skozi nove inovativne programe za ranljive skupine.
 
Projekt vodi Marjan Dornik s.p., partnerji pa so: Ribogojstvo Goričar
d.o.o., Varstveno delovni center Krško – Leskovec, Zveza Sonček
so.p., Ribiška družina Brežice.
 
Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo znaša 207.661,53 €, predvideni znesek
sofinanciranja pa je 199.711,04 €. Zaključek projekta je predviden do
30.6.2021.
 
Glavne aktivnosti operacije glede na faze so:
 
1. Faza ureditev prostorov v Centru in prilagoditev za osebe s
posebnimi potrebami in dostopi za invalide ter opremljanje
objekta za potrebe izobraževanja, vseživljenjskega učenja,
prenašanja znanja o ribogojstvu in pripravi ribe od vode do
krožnika.
Ureditev sprehajalne poti, ribje steze – kanala.
Oblikovanje novih programov za ranljive skupine.
 
2. Faza - v sodelovanju Ribogojstva Goričar, Zveze Sonček ter VDC-
ja izvedba delavnic in izobraževanja, vseživljenjskega učenja,
prenašanje znanja o ribogojstvu in pripravi ribe od vode do
krožnika ter ribolova in ravnanja z ribo. Lovljenje ribe bo
spodbujalo telesne aktivnosti udeležencev, s poudarkom na
zdravih aktivnostih, gibanje v naravi – vir življenja. Izvajanje
aktivnega ozaveščanja in promocije (nova spletna stran, skozi
dogodke, promo knjižico, novinarsko konferenco, prispevke.
 
 
Rezultati operacije

 

 

Rezultat operacije

Ciljna vrednost

1.

Nova zaposlitev – novo delovno mesto

1

2.

Urejen prilagojen center za izvajanje novih programov za ranljive skupine (ureditev prostorov potrebe za izvajanje izobraževalnih, teoretično in praktičnih programov, delavnic, taborov)

1

3.

Nabava potrebne opreme za prostore za izvajanje izobraževalnih, teoretično in praktičnih programov, delavnic, taborov - 1 ter računalniške in varnostne opreme, katera je nujno potrebna za delo z osebami s posebnimi potrebami – 2, nabava kosilnice za potrebe urejanja sprehajalne poti, brežin in okolice centra - 3

3

4.

Ureditev sprehajalne poti, ki je nujno potrebna za dostop do ribje steze za potrebe aktivnega vključevanja ribolova rib

1

5.

Urejana ribja steza (čiščenje kanala do reke Krke)

1

6.

Urejena brežina (odstranitev invazivnih tujerodnih vrst)

1

7.

Oblikovani novi inovativni programi teoretičnega in praktičnega izobraževanja za ranljive skupine

1-priprava rib – praktično in teoretično,

2- lovljenje rib – praktično teoretično,

3- ribiški tabor

4 – terapije z gongi

4

8.

Izvedene teoretične učno izobraževalne delavnice v centru - priprava ribe od vode do krožnika (4 – teoretične v centru, 4 – praktične v centru

4

9.

Izvedene praktične učno izobraževalne delavnice v centru - priprava ribe od vode do krožnika (4 – teoretične v centru, 4 – praktične v centru

4

10.

Izvedene predstavitve novih učnih programov in projekta na različnih dogodkih v Posavju – Radeče, Sevnica, Krško, Kostanjevica na Krki

4

11.

Izvedeni učni ribolovi z opremo in pod vodstvom Ribiške družine Brežice - pridobljena znanja kako ribo ujeti in ravnati z njo – teoretična izobraževanja

6

12.

Izvedeni učni ribolovi z opremo in pod vodstvom Ribiške družine Brežice - pridobljena znanja kako ribo ujeti in ravnati z njo – praktična izobraževanja

6

13.

Izvedena dva 5 dnevna ribiška tabora v centru, ki bosta prilagojena ranljivim skupinam v spremstvu spremljevalcev s strani Zveze Sonček in VDC Leskovec

2

14.

Izvedena terapija z gongi

6

15.

Izdelan logotip projekta

1

16.

Ustvarjena nova spletna stran

1

17.

Promocijska knjižica novih programov in projekta

200 izvodov

18.

Informacijska tabla za potrebe informiranja o projektu

4

19

Novinarska konferenca ob zaključku projekta

1

20.

Prispevek/Oddaja na lokalni televiziji

1

 

Kazalniki, ki jih bomo dosegli z operacijo

 

Cilj

Kazalnik

 Število

Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

 1

Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih

Št. novih produktov ali storitev

 

Št. ohranjenih delovnih mest

 

Št. novoustanovljenih podjetij

 

Št. usposobljenih nosilcev dejavnosti

 

Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja

Št. novih programov ali storitev

(praktično in teoretično, 2- lovljenje rib – praktično teoretično, 3- ribiški tabor , 4 – terapije z gongi)

4

Št. vključenih proizvajalcev

1

Št. vključenih prebivalcev

200

Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela

Št. izvedenih ukrepov

 

Št. novih okoljskih rešitev

 

Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS

Št. izvedenih ukrepov

(odstranili bomo odvečno rast, tujo rodnost invazivnih vrst ter na degradiranem območju zasadili drevesa predpisana iz pridobljenega dovoljenja s strani Zavoda za varstvo narave).

 1

Št. novih vsebin in programov

 

Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja

 200

Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo

Št. izboljšanih ali novih programov

1-priprava rib – praktično in teoretično, 2- lovljenje rib – praktično teoretično, 3- ribiški tabor , 4 – terapije z gongi

4

Št. vključenih iz ranljivih skupin

100

Št. vzpostavljenih partnerstev

 1

 

Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev

Št. izboljšanih ali novih programov

1-priprava rib – praktično in teoretično, 2- lovljenje rib – praktično teoretično, 3- ribiški tabor , 4 – terapije z gongi

4

Št. vključenih v nove programe

100

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo. Za vsebino je odgovoren Marjan Dornik s.p..
Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-202 je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
15.4
49.03
100
Sava
16.9
332.5
158

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart