Ribolovni režim

Ribolovni režim za brežiški ribiški okoliš (oktober 2017)
Pravilnik o izvajanju športnega ribolova Ribiške družine Brežice


Ribolov se izvaja samo po Zakonu o sladkovodnem ribištvu (Uradni list 61/2006), Pravilniku
o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list 99/2007, 75/2010 – objavljenem tudi v
reviji Ribič št. 11/2010!), Uredbi o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah
(Uradni list 61/2006), Ribolovnem režimu v brežiškem ribiškem okolišu v ribiško gojitvenem
načrtu (RGN) in po sklepu Upravnega odbora ribiške družine o ribolovnem režimu.


Upravni odbor ribiške družine lahko med letom, zaradi hidrometeoroloških razmer,
onesnaževanja voda, poginov in bolezni rib, rakov, žab ter školjk,... ali drugih vzrokov v celoti
ali delno spremeni ribolovni režim v posameznem ali vseh revirjih ribiškega okoliša. Prav tako
lahko, zaradi izkazanega interesa zaščite posameznih vrst ali zmanjšanja njihove populacije,
organizira strokovno vodene varstvene in gojitvene odlove. Vsaka sprememba ribolovnega
režima se pismeno objavi na običajen način (oglasna deska na domu in/ali internetna stran)
in je veljaven od časa objave!


 Ribolov je dovoljen samo na ribolovnih revirjih:
1. Sava:

 • Nad HE Brežice : 1000 m pod NUK – 400 m nad HE Brežice
 • Pod HE Brežice : »Stari most« – državna meja

2. Krka (izliv Sušice (most na Brodu) – izliv v Savo)
3. Sotla (most v Orešju – državna meja)
4. Bregana (Gabrovica – državna meja v Slovenski vasi)
5. Piroški potok (Pirošica –Sušica)
6. Ribnik Prilipe 1
7. Ribnik Mokrice
8. Gramoznica Boršt
9. Ribnik Opekarna
10. Mrtvica Topla struga (kamp Čateške toplice – most pri Prilipah)
11. Mrtvica Cola (most pri Prilipah – Podgračeno)

Na ribniku Prilipe se ribolov izvaja od 1. marca do 1. novembra tekočem letu.
Na ribniki Mokrice se ribolov lahko izvaja od 1. maja do 1. novembra tekočega leta. Ribolov
se lahko izvaja le v času od zore do 9h in od 18h do mraka.

Vsi ribiči spoštujejo Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev, ki je sprejela Skupščina RZS (dne 20. 6. 2009) in je bil večkrat objavljen v reviji Ribič ter na internetni strani RZS!

 Izvajanje ribolova je dovoljeno v vseh ribolovnih revirjih razen ribnikih Mokrice in Prilipe od
1. januarja do 31. decembra v tekočem letu. Upravni odbor lahko s sklepom spremeni.

 • Na ribniku Prilipe se ribolov izvaja od 1. marca do 1. novembra tekočem letu.
 •  Na ribniki Mokrice se ribolov lahko izvaja od 1. maja do 1. novembra tekočega leta. Ribolov se lahko izvaja le v času od zore do 9h in od 18h do mraka.

Na letno ribolovno dovolilnico pripada rednemu članu največ: 80 lovnih dni za vse revirje
razen ribnika Prilipe. Na ribniku Prilipe se lahko izkoristi do 20 lovnih dni z letno ribolovno
dovolilnico.


Izrecno se prepoveduje izvajanje ribolova v neposrednem območju vseh obstoječih in na
novo registriranih drstiščih.

 •  Ribolov na gramoznici Boršt se izvaja izključno po načinu »ujemi in spusti« za vse ribje vrste.
 •  Z izrazom 'bele ribe' so mišljene samo ribje vrste: platnica, podust, ploščič, klen, androga,ogrica in mrena.
 •  Roparske vrste rib so potočna postrv, sulec, šarenka, vse vrste zlatovčic, som, smuč, ščuka,bolen, jez in menek.
 •  Na vseh vodah brežiškega ribiškega okoliša je prepovedan ribolov ali drug način ogrožanja trajno zaščitenih vrst rib, rakov, žab in školjk (črnooka, divji  krap, pezdirek, bistavec, zvezdogled, kosalj, pegunica, okun, grbasti okun, upiravec, činklja, kapelj, nežica, velika nežica, zlata nežica, babica,...in vse vrste prisotnih piškurjev ter sladkovodnih rakov, žab in školjk).
 •  Ribolov postrvi na revirju Bregana se lahko izvaja od 1. 4. do 1. 10!
 •  Na revirju Piroški potok se ribolov izvaja od 1.03. do 31.09.
 •  Na vseh revirjih RD je najmanjša ribolovna mera za soma na 80 cm!
 •  Dovoljen dnevni odvzem na revirju Bregana sta dve postrvi.
 •  Do voljen dnevni odvzem na revirju Piroški potok so tri postrvi.
 •  Dovoljen dnevni odvzem za gojenega krapa in linja je 1 kos na vseh revirjih razen na Prilipahin gramoznici Boršt, kjer velja posebni ribolovni režim.
 •  Dovoljen dnevni odvzem ščuke, soma, smuča, jeza, bolena in menka je 1 kos na dan!
 •  Dovoljen dnevni odvzem za bele ribe je 5 kosov na dan razen na reki Krki, kjer je dovoljen odvzem samo 3 kosov!
 •  Dovoljen dnevni odvzem za navadnega ostriža in navadnega koreslja je 30 kosov na dan.
 •  Dovoljen dnevni odvzem za zeleniko, rdečeperko in rdečeoko je 150 kosov na dan.
 •  Ribolov iz plovila se lahko izvaja samo na revirjih Krka in Sava.
 •  Ribolov ščuke, smuča, soma in bolena se izvaja le z eno ribiško palico.
 •  Ribolov ščuke, smuča in bolena je dovoljen le z muharjenjem ali vijačenjem na revirjih Krka,Sava in Sotla.
 •  Postrvi, sulca, ščuke, smuča in bolena je dovoljeno loviti na blestivko od številka 3 navzgor, umetne vabe (vobler, silikonske vabe,...), potezanko ali umetno muho.
 • Pri lovu na mrtvo ribo je predpisana obvezna uporaba kovinske predvrvice.
 • Ribolov postrvi v je dovoljen le z umetno vabo z enim trnkom (enojčkom, dvojčkom ali
 • trojčkom).
 • Ribolov na Bregani je dovoljen izključno z muharjenjem. Priporoča se uporaba trnkov s stisnjeno zalustjo.

·Ribolov 'bele ribe', gojenega krapa, linja, navadnega koreslja, srebrnega koreslja - babuške
in belega amurja se lahko izvaja hkrati z največ dvema ribiškima palicama. Na ribiški palici je
lahko samo naveza z eno vabo.
·Nočni ribolov je dovoljen le na gramoznici Boršt, kjer velja za vse vrste rib ne glede na njihovo
velikost režim ujemi in izpusti. Za osebe, ki so mlajše od 18 let je nočni ribolov dovoljen le v
spremstvu polnoletne osebe.
·Dovoljena načina ribolova na gramoznici Boršt sta izključno talni ribolov z največ dvema
palicama in le z montažo vabe na  ̋lasu ̋ oz. 'boilie sistem', ter ribolov rib roparic izključno s
tehniko vijačenja na umetne vabe. (blestivka od številke 3 navzgor, vobler, silikonska riba,...)
Pri vijačenju je obvezna uporaba jeklene predvrvice ali predvrvice iz fluorocarbona minimalne
debeline 0,60 mm.


Obvezna oprema ob izvajanju talnega ribolova (krapolova) na gramoznici Boršt, brez katere je prepovedano opravljati ribolov:

kraparska podmetalka s širino stranic najmanj 100 centimetrov, primerna blazina za odpenjanje rib (blazina, ki ima stranice ali t.i. CARP
CRADLE banjica) in antiseptik za razkužilo vbodne rane oz. morebitnih drugih poškodb na ribah.

 •  Obvezna oprema ob izvajanju ribolova s tehniko vijačenja na gramoznici Boršt, brez katere je prepovedano opravljati ribolov:

− Podmetalka primerne velikosti.
− Primerna blazina za odpenjanje rib.
− Uporaba ribiškega 'hakla' ali t.i. 'gafa' je prepovedana !

 •  Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za odpenjanje (odpenjalo, 'pean', klešče).
 •  Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se rib ne muči.
 •  Lovne vrste rib, ko so poškodovane v taki meri, da ne bi preživele, se vzamejo in štejejo za dnevni ulov.
 •  Najstrožje je prepovedano prinašanje mrtvih rib za lov roparskih vrst rib iz drugih povodij in ribolov na živo ribo.
 •  Prepovedano je čiščenje rib in metanje ribje drobovine ter glav v ribolovno vodo.

·Opozarjamo vse ribiče, da svoje avtomobile parkirajo na primernih mestih ob cestah in se ne
vozijo z avtom do mesta ribolova preko kmetijskih in privatnih zemljišč ter s tem delajo škodo
lastnikom obvodnih zemljišč!

 • Ribolovno mesto ribič pusti čisto in neonesnaženo!
 • Po zaključku ribolova mora ribič vpisati ulov v ribolovno dovolilnico.
 • Člani ribiške družine, ki nimajo izpita za športnega ribiča in člani mladinske sekcije lahko izvajajo samostojni ribolov izključno ciprinidnih vrst rib v revirju, ki ga z letnim načrtom določi upravni odbor, v vseh ostalih vodah pa le v spremstvu mentorja ali drugega člana z izpitom športnega ribiča.

·Mladinci do 12. leta starosti lahko izvajajo ribolov z lastnim priborom izključno v spremstvu
člana z opravljanjem ribiškim izpitom, ki ga ima vpisanega v ribolovno dovolilnico. Dovoljen
dnevni ulov pa je skupen.
·Ribolovno dovolilnico s pravilno vpisanim datumom lova in člansko izkaznico mora imeti ribič
med izvajanjem ribolova pri sebi. Na poziv ribiškega čuvaja ali druge pooblaščene osebe
mora ribič pokazati osebni dokument ribolovno dovolilnico, člansko izkaznico, ribolovni
pribor, vabe in ulov.
·Pri menjavi letne ribolovne dovolilnice jo mora njen imetnik vrniti na sedež ribiške družine s
pravilno izpolnjeno statistiko ulova rib – »rekapitulacija«, ki se nahaja na sredini letne
ribolovne dovolilnice. Vpisati je potrebno število ribolovnih dni in uplen v posameznih
revirjih!Ribolovni režim na ribniku Prilipe
Vsak ribič, ki želi loviti na ribniku, se javi v klubskem prostoru družine, kjer mu bodo ob plačilu
izdali Interno dovolilnico za člane RD Brežice (ostali dobijo turistično ali dnevno ribolovno
dovolilnico). Pri nakupu Interne ribolovne dovolilnice mora član za čas ribolova pustiti letno
ribolovno dovolilnico na nakupnem mestu, kjer jo tudi po končanem ribolovu dobi nazaj ter vpiše
ulov. Datum ribolova vpiše nadzornik z žigom v letno ribolovno dovolilnico. Dovoljen je odvzem
enega krapa do 3 kilogramov. Ko ribič prekine z ribolovom, ne glede na ulov, mora vrniti Interno
ali turistično dovolilnico na prodajno mesto!
·S polnopravnim članom ribiške družine lahko lovi na ribniku tudi njegov otrok ali sorodnik, ki
ne sme biti starejši od 14 let (osnovnošolec) na eno Interno dovolilnico.
·Ko ribič želi ulovljeno ribo zadržati mora takoj prenehati z ribolovom, oziroma v primeru
nadaljevanja ribolova, mora takoj kupiti novo turistično dovolilnico.
·Ribolov se lahko izvaja izključno na eno ribiško palico z enim trnkom s tem, da se vsem
članom in ribičem-turistom priporoča uporaba trnka s stisnjeno zalustjo.

 •  Prepovedano je vijačenje ali "blikanje" na ribniku!
 •  Izvajanje športnega ribolova je dovoljeno od zore do mraka.
 •  Z veljavno interno ribolovno dovolilnico je dovoljen dnevni ulov:

− 1 kos smuča ali soma ali ščuke;
− 1 kos krapa do 3 kilograme;
− 5 kosov klena ali ploščiča ali katere druge 'bele' ribe;
− 30 kosov zelenke ali rdečeoke ali rdečeperke;
− srebrni koreselj (babuška) in beli amur nimajo količinske omejitve.

 

 •  Na poziv ribiškega čuvaja ali druge pooblaščene osebe mora ribič pokazati ribolovno dovolilnico, člansko izkaznico,   ribolovni pribor, vabe in ulov.
 •  Ribič na ribniku se mora obnašati okolju in družbi primerno ter s svojim početjem ne motiti ostalih ribičev in obiskovalcev ribnika. Prepovedano je odlaganje smeti izven temu namenjenih smetnjakov. Ribič mora upoštevati navodila čuvaja ali nadzornika na ribniku.

 

13.09.2018

Ponovno obveščamo vse člane in druge ribiče, ki lovijo na akumulaciji HE Brežice, da je bil na letni skupščini v mesecu marcu, sprejet sklep, da je na celotni tekmovalni trasi na akumulacijskem jezeru na Savi, nad HE Brežice (od betonskega pomola 1 (1000 m nad HE Brežice) do betonskega pomola 2 (3100 m nad HE Brežice) na levem bregu Save režim ribolova izključno po načinu »UJEMI IN SPUSTI« za vse ribje vrste! V primeru ribolova na tem odseku vpišite v ribiško karto pod »revir Sava« še odsek »TS«!

Na celotnem preostalem delu akumulacijskega jezera je po novem dovoljeno upleniti gojenega krapa težkega samo do 5 kg.

Na zgornji polovici tekmovalne trase, ki je določena za kraparski del tekmovalne trase, in sicer od ribolovnega podesta št. 65 do betonskega pomola 2 100 m nad zadnjim 128. ribolovnim podestom, se ribolov izvaja po pravilniku kraparske sekcije RD Brežice. Na tem delu je dovoljen tudi nočni ribolov krapovcev. V primeru ribolova na tem odseku vpišite v ribiško karto pod »revir Sava« še odsek »TK«!

Primer vpisa v letno ribolovno dovolilnico – odsek se vpiše pod 'Oznaka dela vode':

 

Nočni ribolov je dovoljen le na gramoznici Boršt in na odseku »TK« na Savi, kjer velja za vse vrste rib ne glede na njihovo velikost režim ujemi in izpusti.

V pripravi so tudi table, ki bodo jasno označile posamezne odseke na revirju.

Obvezna oprema brez katere ribolov krapov na odseku »TS« in »TK« na Savi in gramoznici Boršt ni dovoljen je:

 • primerna blazina za odpenjanje rib (blazina, ki ima ustrezne stranice ali t.i. »carp cradle banjica«),
 • kraparska podmetalka, s širino stranic najmanj 100 cm in
 • antiseptik za razkužilo vbodne rane oz. morebitnih drugih poškodb na ribah.

Shranjevanje rib v mreži je na odseku »TS« in »TK« na Savi prepovedano! Izjema so le ribiška tekmovanja.

Ponovno pa opozarjamo, da je ribolov na Savi dovoljen na jezeru HE Brežice od 1000 m dolvodno od jezovne zgradbe NEK do opozorilne table pri HE Brežice, ki se nahaja okoli 400 m nad HE Brežice. Ribolov dolvodno od HE Brežice je dovoljen od "Starega mosta" do državne meje z RH.

Ribolov nad "Starim mostom" do HE Brežice je najstrožje prepovedan!!

 


Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
12.1
58.2
107
Sava
14.1
440
200

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart